Mpǝrǝ : Gʊjǝma n’ʊbu

Téléchargements en bas de la page

Mpǝrǝcǝja : SAALIFU Musa Kalalaa, Pɛnɛlaŋ

Pǝrǝ / Arà

Amʊmpǝrǝ n fǝl atɩ ri gʊjǝma n’ʊbu, na ba jɩ gʊsoro ɖaa ɩ sim ma. Kǝ ba na ɖoo bawor baŋkǝm na ; gʊjǝma gʊni gʊ lee gʊfalayar na. Na gʊ kpa atʊr ‚ʊsoro wàà, aɖe a tɩ ce Gana. N“ʊsoro a lǝ wàà : « Too ! Ʊ tɩ ce Gana aa ? »
– Na wàà, ɩɩŋ.
– Wuu, mʊ nʊ ʊ na yɛɛ a sâa amʊ ?
-Akɩ, n ta cê, n tǝ ma sâa akɩ akoɖǝn.
-Na wàà, tɔɔ.
Na gʊjǝma gʊ fǝl Gana, atɩ lee baamʊnʊ ashɩ ayɔkɔ ɩŋunii.

Gʊ tɩ́ pɩ, naa ashɩ bɛlɛtɩ ashee ʊbu.
– « Hee ! Wuu, ʊ kpa aa ? »
– Wàà ɩɩŋ, n kpa.
Na ba sala, asala.
– Na wàà, aaɩ k’ɩ wʊɖa nawɩya ɖǝn na. N cɔɔ ce ma, gaɖu ga cǝm.
– Ʊ ŋǝ ayɔkɔ aa ?
– Wàà, hoo n ŋǝ ayɔkɔ gɩshɛbʊ. Ayɔkɔ́ɩ n ŋǝ ma, ayo na kayɔkɔ ɩŋunii nɩ n shɩ.
Gʊjǝma gʊ pɩ ka n’ɩyupi ɖe gǝŋ woo, aaɩ ya ! N’a lǝ wàà :
– Mʊ nʊ ʊ shɩ asaa amʊ ?
– Na wàà, bɛlɛtɩ na n shɩ ashee akɩ.
N’a ta atɩne ampapaa alaa bɛlɛtɩ ashee ʊbu.
– Ʊbu, tɔ̂ɔ !
– Hee !
A sala, ɩ cɔɔ san na nɩ.

Gaja ga kʊɖa ma, wàà, ba tɩ ce ʊwalʊ ; ba na ce ʊwalʊ ma, na ba kpa atʊr ‚ʊsoro wàà, gɩ tâ. Ʊbu a cɩ bʊto acɩ bʊto apɩ na bɛlɛtɩ arǝm, ba ta atɔɔ gasana. Ba tɔɔ gasana ma, bɛlɛtɩ a ta ɖôo afǝɖa, aɖe pɛmpɛŋɛ arǝm. A tɔɔ a sâra ma, aɖe ɖôo afǝɖa ; na wàà :
– Aa ! Bʊkɔ́ɩ amʊsoro a ŋǝ a shɩ̂ ato amʊ ma na gǝŋ aa ? Au ! To ! Ɩ cǝm.

A tɩ́ ɖoo ma, n’a lǝ wàà :
– Wuu, kǝ ma kɔɔ cê ʊwalʊ na.
– Baɩ na ?
Na wàà :
– Amʊncǝna
Na wàà :
– Tɔ, Gaja ga pɩ̂ na sooci, gǝŋ ma, ma cê naa apɩ. Ɖaa n cɔɔ ce atɩ shɩ bɛlɛtɩ ashee akɩ wáá ma aa !
Na wàà :
– Jɩ̂ suuru, amʊncǝna njɩ, apala maa n ce.
Ɩ tɩ́ lee bɔkɔɩ ɖǝn ma, n’ʊbu mɩyaʊ a lǝ wàà, aɖe gboo a tɩ ce gasana naa a pɩ̂. Na wàà :
– Wuu ʊ naa cê a shɩ̂ akoɖǝn asaa amʊ.
Na wàà :
– Ɩ cǝm.

Ʊbu a kpa ma, n’a shɩ nfu apɩ na ma.
– Ʊbu, ʊ kpa aa ?
– Wàà, ɩɩŋ n kpa.
– Ʊ kpa alaafɩya aa ?
– Wàà, alaafɩya.
– Oo ! Nnyǝmǝ baɩ na ?
Na wàà :
– Oo ! Aŋgʊja gʊyá n ce ma, k’ʊʊ sara na, ama n cɔɔ ŋǝ akoɖǝn asaa akɩ.
Na wàà :
– Ɩ ɖaɩ ?
N’a ta atɔɔ nfu ashee nɩ. Aoo ! Ɛhɛɛ ! Gʊjǝma gʊ cam nfu, na ba saŋ yɩɖa ʊwalʊ. Ba tǝ ba ye cê ʊwalʊ, ba cɩ bʊto aboŋo ma, gʊjǝma gʊ na sǝ ma, gʊ ye na sasa kanɖɩ njɩ. Gʊjǝma gʊ tɔɔ nfu asǝu atɩ kpa ʊwalʊ nɩ asaŋ na yɛɛ gʊ sǝ̂ kʊjʊsǝu asasa nɖi ma, na nfu n ɖoo afǝɖa atǝn, na gʊ rǝgǝ atɔɔ a saŋ sǝu ma, nfu n ɖoo afǝɖa.
Na wàà :
– Aa ! Amʊ na amʊsoro a lee gǝŋ aa ?
N’ʊbu a lǝ nɩ wàà :
– Baɩ na ʊ lee amʊ gacalaɩ ? Baɩ na ʊ lee amʊ gacalaɩ ? Ʊ ta lêe akʊwor, shee ɩ sǝ̂la akɩ.

Na gǝŋ ʊbu a sǝla nɩ na nfu mɩyaʊ. Ɩ ta jɩ̂ gʊsoro na kʊn anyɩmbawor anyɩmbɛrɛ banyɩʊ, pàá ma na ɖoo anyɩmbawor baŋkǝm na. Ʊ ta lee akʊwor cuuta, yɔ̂ wàà, akʊʊlɔ kʊ ʊ lee cuuta.

Amʊmpǝrǝ kaayala jɩ gǝŋ.

Télécharger audio

Télécharger texte comme pdf

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

*